Genom att använda Sensorems trygghetstjänst accepterar du som kund Sensorems användarvillkor

Avtalet anses ingånget när Sensorem skickat ut orderbekräftelse till dig som kund efter beställning. Om avtalet träffats på distans (exempelvis i Sensorems webbshop) har du som kund ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär att du som kund kan ångra/returnera smartklockan och avbryta prenumerationen i 14 dagar efter att du tagit emot smartklockan. Om du som kund vill använda denna ångerrätt behöver smartklockan returneras i samma skick som du mottog den. Du som kund står för eventuella fraktkostnader och återbetalning sker inom 14 dagar från det att Sensorem mottagit smartklockan. Fullständiga villkor finner du nedan:

 

Villkor för Sensorems tjänster för privatpersoner

(Senast uppdaterad 2020-10-16)

 

1. Allmänt

Dessa allmänna användarvillkor (”Villkoren”), gäller Sensorem AB:s, org.nr. 559194-2189 (”Sensorem”, ”vi” eller ”oss”), tillhandahållande av Lösningen (enligt definition nedan) till privatperson med vilket Avtal (enligt definition nedan) har ingåtts (”Kunden”).

Sensorem och Kunden benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

Syftet med Villkoren är att klargöra under vilka förutsättningar som Kunden kan utnyttja Lösningen samt att tydliggöra ansvaret och övriga villkor för nyttjandet av Lösningen. Genom att använda Lösningen (eller del därav) accepterar Kunden Villkoren inklusive Avtalet.

Vi förbehåller Oss rätten att ändra Villkoren genom att publicera ändringar på vår hemsida eller genom att på annat sätt skriftligen underrätta Kunden om ändringar i Villkoren (”Ändringar”). För det fall Kunden fortsätter att använda Lösningen efter publiceringar eller underrättelse om Ändringar, medför det att Kunden har accepterat Ändringarna.

 

2. Avtalet

Villkoren gäller i tillägg till vad som avtalats mellan Parterna i ett avtal som specificerar de Tjänster och Utrustning som ingår i Lösningen (enligt definitioner nedan) (”Avtalet”). Vid eventuell avvikelse mellan Avtalet och dessa Villkor har Avtalet företrädesrätt.

Avtalet anses ingånget när Sensorem lämnat Orderbekräftelse (enligt definition nedan) till Kunden efter Beställning (enligt definition nedan). Vid eventuell avvikelse mellan Beställning och Orderbekräftelse har Orderbekräftelse företrädesrätt, förutsatt att Kunden har accepterat Orderbekräftelsen antingen skriftligen, genom att använda Lösningen (eller del därav), motta Utrustning eller genom att betala den första fakturan avseende Abonnemangsavgiften.

Om Avtalet har träffats på distans, har Kunden ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I sådant fall lämnas information om ångerrätt till Kunden.

Sensorem förbehåller sig rätten att vid behov inhämta kreditupplysning.

 

3. Lösningen

Lösningen innefattar tillhandahållandet av de Tjänster, Utrustning, vilka stödjs av de Applikationer som specificeras i Orderbekräftelsen (inklusive övriga Applikationer som behövs för tillhandahållandet av Lösningen men som inte anges i Orderbekräftelsen) (”Lösningen”).

Lösningen består således av

a) Sensorems Tjänster (enligt definition nedan),

b) Tillhandahållna Tjänster (enligt definition nedan), samt

c) Utrustning.

Sensorems Applikationer och Tillhandahållna Applikationer möjliggör tillhandahållandet av Lösningen och ska anses vara en del av densamma.

Av Lösningen tillhandahåller Sensorem endast Sensorems Applikationer och Sensorems Tjänster. Sensorem ansvarar endast avseende Lösningen (eller del därav) i enlighet med punkt 10.1 nedan. I övrigt har Sensorem inget ansvar avseende Lösningen eller delar därav.

Övriga delar av Lösningen dvs. Tillhandahållna Applikationer, Tillhandahållna Tjänster och Utrustning tillhandahålls av andra leverantörer enligt specifikation i Avtalet (”Tillhandahållare”). Tillhandahållare ansvarar avseende dessa delar av Lösningen i enlighet med Tillhandahållares egna villkor.

Avseende Utrustning har även Sensorem ett visst ansvar i enlighet med punkt 10.1 nedan, dock är detta ansvar begränsat i enlighet med nyssnämnda punkt och ansvaret i övrigt avseende Utrustning t.ex. produktansvar eller funktionalitetsansvar osv. åvilar relevant Tillhandahållare.

Krav m.m. kan således inte riktas mot Sensorem avseende Tillhandahållna Applikationer, Tillhandahållna Tjänster och Utrustning.

I Avtalet anges länkar till tillgängliga allmänna villkor avseende Tillhandahållna Tjänster, Tillhandahållna Applikationer och Utrustningen (”Tillhandahållna Villkor”).

Sensorem äger fullständig rätt att vid var tid ändra Lösningen t.ex. genom att implementera nya och ta bort funktioner. Sensorem ska skriftligen informera Kunden om ändringar i Lösningen.

 

4. Definitioner

”Applikationer”: Samtliga applikationer, mjukvara, programprodukter osv. som används i Lösningen, dvs. Sensorems Applikationer och Tillhandahållna Applikationer.

”Abonnemang”: Avtal om användande av Lösningen.

”Abonnemangsavgift: Den ersättning som Kunden erlägger till Sensorem för användande av Lösningen.

”Avtalet: Det innehåll och villkor m.m. som anges i Avtalet inklusive Villkoren som således är en del av Avtalet.

”Avtalstid: Den bindningstid som Kunden valt i Beställningsformuläret och som har överenskommits

enligt Avtalet samt tillkommande förlängningar enligt punkt 11.1 nedan.

”Beställning: Den handling genom vilken Kunden fyllt i och insänt ett Beställningsformulär till Sensorem.

”Beställningsformulär: Det formulär där Kunden har möjlighet att välja vilka Tjänster och Utrustning Kunden beställer av Sensorem, samt information om vart Tjänsterna och Utrustningen skall levereras och faktureras.

”Orderbekräftelse: Det dokument som överlämnas av Sensorem till Kunden efter godkännande av Beställning.

”Sensorems Tjänster: De tjänster ingående i Lösningen som utförs av Sensorem.

”Sensorems Applikationer: De applikationer, mjukvara, programprodukter osv. ingående i Lösningen som ägs Sensorem.

”Tillhandahållna Tjänster: De tjänster ingående i Lösningen som utförs av Tillhandahållare.

”Tillhandahållna Applikationer: De applikationer, mjukvara, programprodukter osv. (inklusive internet och mobiluppkopplingar) m.m. ingående i Lösningen som levereras av Tillhandahållare.

”Tjänsterna”: Samtliga tjänster ingående i Lösningen dvs. Sensorems Tjänster och Tillhandahållna Tjänster.

”Tillhandahållare”: De leverantörer av Tillhandahållna Tjänster, Tillhandahållna Applikationer samt Utrustning.

”Utrustning”: Den utrustning som ingår i Lösningen, som levereras efter Beställning och som specificeras i Orderbekräftelsen.

 

5. Abonnemang

 

5.1. Omfattning

Genom Avtalet har Kunden rätt att nyttja Lösningen mot erläggande av Abonnemangsavgiften i enlighet med Avtalet.

Abonnemanget omfattar inte fraktkostnader, internet- eller telefonkostnader i större omfattning än vad som framgår av Avtalet. Ej heller omfattas, såvida inte skriftligen avtalats, reparationer av fel på Utrustning som orsakats av felaktig användning, åverkan eller ovarsamhet. Fraktkostnader i samband med återsändande eller utbyte av Utrustning betalas av Kunden.

Utlandsanvändning och betaltjänster ingår ej utan debiteras i enlighet med aktuell Tillhandahållares (dvs. olika operatörers) priser samt med en avgift för öppning av abonnemangen för utlandssamtal.

 

5.2. Registrering av Utrustning

Vid leverans av Utrustning gör Sensorem grundläggande inställningar av Lösningen med tillhörande telefonabonnemang och webbportal. Kundspecifika inställningar görs av Kunden.

 

5.3. Kundens vård och ansvar för Utrustning

Kunden ska vårda Utrustningen väl och skydda Utrustningen mot åverkan och tillgrepp. Kund är skyldig att noggrant genomläsa och följa anvisningar i bruksanvisningen som tillhandahålls tillsammans med Utrustning. Kunden får inte under några omständigheter öppna eller montera isär Utrustning. Om Utrustning öppnas eller skadas på grund av tillgrepp, felaktig användning, åverkan eller annan ovarsamhet debiteras Kunden för reparation eller utbyte enligt vid var tid gällande prislista.

Annan än Kund får inte använda Utrustning, och för det fall så sker ansvarar Kund strikt för sådan användning av Utrustning såsom för egen räkning.

 

6. Hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR

Vi äger rätt att behandla personuppgifter tillhandahållna av Kunden och har rätt att överföra sådana personuppgifter till avtalsparter till Oss, inklusive till avtalsparter till Oss i andra länder, samt äger rätt att behandla sådana personuppgifter där om och i en sådan utsträckning som behandlingen/överföringen är nödvändig för utförande av den överenskomna Lösningen.

Kunden är i förhållande till Oss personuppgiftsansvarig avseende de personuppgifter som Kunden tillhandahåller för utförande av Lösningen.

Mer information om hur Vi hanterar personuppgifter, ändamålen med behandlingen och vilka rättigheter som aktualiseras enligt gällande personuppgiftslagstiftning, finns i Vår Integritetspolicy tillgänglig på vår Hemsida.

7. Priser och betalningsvillkor

 

7.1. Abonnemangsavgift

Lösningen, eller Tjänsterna och/eller Utrustningen, prissätts enligt vid Beställning gällande prislista. Den månatliga Abonnemangsavgiften regleras årsvis enligt SCB:s konsumentprisindex med maj som basmånad. Vid utbyte av Utrustning eller uppgradering av Lösningen justeras Abonnemangsavgiften till den avgift som Sensorem tillämpar vid utbytestillfället enligt gällande prislista.

 

7.2. Betalning och dröjsmålsränta

Abonnemangsavgift för Lösningen erläggs i förskott i enlighet med vad som är angivet i Avtalet. Betalning av Abonnemangsavgiften skall vara Sensorem tillhanda inom 30 dagar från utfärdande av faktura.

Tjänster eller kostnader för Applikationer såsom mobil- och Internet uppkopplingar som inte ingår i Abonnemangsavgiften faktureras i efterskott med samma betalningstid.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % utöver gällande referensränta enligt räntelagen samt avgift enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader för eventuella betalningspåminnelser.

Vid utebliven betalning äger Sensorem rätt att tillfälligt stänga av Lösningen tills full betalning har erlagts. Denna nedstängning innebär inte att Abonnemanget har sagts upp. Betalning av Abonnemangsavgift ska ske även under den tid som sådan nedstängning.

Samtliga belopp som hänvisas till i Avtalet är inklusive mervärdesskatt.

 

7.3. Reklamation

Reklamation avseende Lösningen (inklusive Tjänst, Applikation eller Utrustning) ska, för att få göras gällande, framställas skriftligen snarast efter upptäckande eller när skada bort ha upptäckts, och senast 30 dagar efter nyssnämnd tidpunkt.

Fel i Lösningen (eller del därav) ska anmälas till Sensorem via e-post: support@sensorem.se eller via telefon: +46 8 46 00 77 00. Vid fel på Utrustning insändes denna i enlighet med instruktioner från Sensorem.

Om fel avser Tillhandahållna Tjänster, Tillhandahållna Applikationer eller Utrustning vidarebefordrar Sensorem sådan felanmälan till relevant Tillhandahållare. Sensorem ansvarar inte för sådana fel utöver vad som anges i punkt 10.1 nedan.

Ersättande Utrustning skickas ut normalt inom fem arbetsdagar från mottagande av felanmälan.

 

7.4. Särskild avgift vid oriktig reklamation

Om Utrustning sänds in till Sensorem för reparation men vid provning visar sig vara felfri äger Sensorem rätt att debitera Kunden 500 kronor för frakt och funktionsprovning.

 

8. Immateriella rättigheter, Licens

Sensorem erhåller genom Avtalet äganderätten och den exklusiva förfoganderätten till allt material och alla resultat, samt alla därtill relaterade immateriella rättigheter, relaterat till Lösningen som uppstår under Avtalet eller relaterat till Avtalet, utan skyldighet för Sensorem att ersätta någon person härför. Sensorem har rätt att fritt utveckla och bearbeta samt att till annan upplåta och överlåta sådana material, resultat och immateriella rättigheter eller delar därav.

Kunden erhåller en icke exklusiv, ej överlåtbar, ej upplåtbar, nyttjanderätt till Applikationerna för att nyttja Tjänsterna och Utrustning i enlighet med Avtalet under den tid som Abonnemanget varar (”Licensen”).

Inget i Avtalet medför någon överlåtelse av eller rätt för Kunden att använda Sensorems eller annans immateriella rättigheter (patent, upphovsrätt, varumärken, etc.) relaterat till Lösningen på annat sätt än enligt Licensen.

Kunden äger inte rätt att kopiera, förändra eller dekompilera de i Utrustningen eller Tjänsterna ingående Applikationer eller övrigt innehåll.

 

9. Äganderättsförbehåll/skyldighet att återlämna Utrustning

Utrustningen är under hela Avtalstiden Sensorems egendom och får inte överlåtas, upplåtas, pantsättas eller på annat sätt lämna Kundens besittning utöver vad som framgår i Villkoren. Vid Avtalstidens upphörande, skall Utrustningen omedelbart återsändas till Sensorem. Om Utrustningen inte levererats till Sensorem inom två månader från Avtalstidens slut enligt uppsägningen, äger Sensorem rätt att debitera Kunden 12 månaders Abonnemangsavgift.

 

10. Ansvar

 

10.1. Ansvar och ansvarsbegränsning

Vid fel på Utrustningen under Avtalstiden är Sensorems ansvar begränsat till att avhjälpa felet genom att antingen reparera Utrustningen eller utan avgift tillställa Kunden utbytesutrustning (Sensorem äger rätt att välja avhjälpningsåtgärd), förutom då fel uppstått av åsidosättande av det ansvar som åvilar Kunden enligt punkt 5.3 ovan eller i övrigt enligt Avtalet. I den mån Sensorem inte kan ställa fungerande Utrustning till Kundens förfogande inom 7 dagar äger Kunden rätt till hel nedsättning av Abonnemangsavgiften för tid då Utrustning saknas.

Vid fel i Lösningen på så vis att Lösningen och/eller Tjänst/Utrusning inte kan användas är Sensorems ansvar begränsat till att Kunden äger rätt till hel nedsättning av Abonnemangsavgiften för den tid då Lösningen och/eller Tjänst/Utrusning inte kan användas.

Utöver vad som anges ovan i denna punkt 10.1 ansvar inte Sensorem för Lösningen (inklusive för Tjänster, Applikationer och/eller Utrustning) eller för annat enligt Avtalet, och Sensorem ansvarar aldrig för personskador, sakskador, rena förmögenhetsskador, indirekta skador eller indirekta kostnader och liknande relaterat till Lösningen eller i övrigt relaterat till Avtalet.

Kunden ska rikta samtliga övriga krav avseende Utrustningen, Tillhandahållna Tjänster och Tillhandahållna Applikationer mot relevant Tillhandahållare. Således svarar Sensorem aldrig för t.ex. följande:

  • eventuella störningar i tillgängligheten av Applikationer och/eller Tjänsten som kan uppstå pga. störningar i internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll/uppgradering av appen, hackningar eller övriga tekniska skäl av vad slag det vara må,

  • skador på person eller egendom som kan uppkomma på grund av bristande funktion,

  • åtgärder som föranleds av förmedlat larm eller telefonsamtal

  • åtkomst, tillförlitlighet eller kvalitet för telefonförbindelser eller satellitpositionering via GPS.

Kunden skall hålla Sensorem skadeslöst för krav som kan riktas från Tillhandahållaren eller andra juridiska eller fysiska personer till följd av Kundens vårdslösa användning av Lösningen (inklusive Tjänster, Applikationer och/eller Utrustning) eller till följd av brott mot Avtalet.

 

10.2. Force Majeure m.m.

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför partens kontroll och som hindrar eller allvarligt försvårar fullgörandet av avtalad förpliktelse (”Befriande Omständighet”). Så snart hindret undanröjts skall dock förpliktelsen åter fullgöras på avtalat sätt. Såsom Befriande Omständighet anses exempelvis, men inte uteslutande, blockad, upplopp, krig, brand, epidemi, pandemi (och direkta eller indirekta effekter till följd av epidemi eller pandemi) eller naturkatastrof.

 

11. Avtalets giltighetstid och abonnemangsperiod

 

11.1. Giltighetstid och Abonnemangsperiod med mera

Avtalet gäller från och med den dag som Sensorem lämnat Orderbekräftelse. Bindningstiden gäller till den tidpunkt som är angiven i Orderbekräftelsen. Under bindningstiden kan abonnemanget endast sägas upp i enlighet med punkt 11.2 nedan.

Om inte Avtalet sagts upp till upphörande en dag före bindningstidens utgång, förlängs Avtalstiden (tillika bindningstiden) automatiskt därefter med en månad i taget med motsvarande uppsägningstid.

 

11.2. Förtida uppsägning

Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal i förtid om:

a) andra Parten i väsentlig mån brutit mot detta Avtal och inte vidtagit rättelse inom skälig tid, dock senast 30 dagar, efter skriftlig uppmaning innehållande upplysning om att Part avser att häva, eller om

b) andra parten befinner sig på obestånd eller det finns skälig anledning att antaga att sådant obestånd föreligger.

Oaktat ovan ska Kund endast äga rätt att säga upp Avtalet på grund av att Lösningen ej fungerar, om sådan brist inte har åtgärdats av Sensorem inom 15 arbetsdagar från reklamation. Enskilt fel i Tjänst, Applikation eller Utrustning ska endast betraktas som väsentligt avtalsbrott om sådant fel innebär att Lösningen i väsentliga delar inte fungerar.

Om Sensorem säger upp Avtalet med omedelbar verkan enligt ovan, äger Sensorem rätt att inom 10 dagar erhålla betalning av återstående abonnemangsavgift som skall betalas under Avtalstiden enligt Avtalet samt inom samma tid återfå Utrustningen.

Om Kunden säger upp Avtalet med omedelbar verkan enligt ovan, upphör Kundens skyldighet att erlägga Abonnemangsavgifter fr.o.m. nästkommande kalendermånad.

 

11.3. Avtalets och Abonnemangets upphörande

Efter att Avtalet har sagts upp i enlighet med punkterna 11.1 eller 11.2 ovan, upphör Abonnemanget och därmed Avtalet från och med den dag Kunden har återsänt Utrustningen till Sensorem eller lämnat den på av Sensorem angiven plats.

 

12. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

I händelse av oenighet om avtalet lämnas klagomål in till Sensorem.

Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras i svensk domstol med Stockholm tingsrätt som första instans.

Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se) vars beslut är en rekommendation till Parterna om hur tvisten bör lösas.

Om Kunden har frågor angående ovanstående Villkor eller användningen av Kundens personuppgifter är Kunden välkommen att kontakta Sensorem.

 

13. Övrigt

 

13.1. Fullständigt Avtal och ändringar

Avtalet innehåller samtliga mellan Parterna överenskomna villkor avseende abonnemang av Utrustningen och ersätter tidigare eventuella överenskommelser därom. Ändringar och tillägg till dessa handlingar skall vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att äga giltighet.

Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande för Oss endast om de är skriftligen godkända av behöriga firmatecknare.

Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Avtalet eller bestämmelsen justeras, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets andemening.

 

13.2. Överlåtelse

Kund får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part utan den Sensorems samtycke.

Sensorem har rätt att, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Avtalet.

 

14. Kontaktuppgifter

Sensorem AB, org.nr 559194-2189, Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm.

Du kan alltid ringa oss på +46 8 46 00 77 00 eller nå oss via mail på support@sensorem.se.